خانم مهندس مینا جلالی

مدیر عامل


آقای مهندس محمد رضایی

کارشناس فنی


آقای حمید رضا خاکسار

مسئول انبار و تدارکات


خانم مونا جلالی

مدیر بازرگانی خارجی


آقای مجید جلالی فراهانی

مدیر فروش و توسعه بازار


آقای مهندس نیکان سرشت

مدیر پروژه


آقای مهندس سلطان آبادی

کارشناس فنی


آقای مهندس امیر صباغ زاده

کارشناس ارشد فنی نرم افزار