نرم افزار مدیریت بار پویا
Dynamic Load Management


این نرم افزار به طور همزمان شارژ آسان تر، سریع تر و ارزان تر را برای خودروهای برقی مدیریت و فراهم می آورد. رانندگان خودروهای الکتریکی تمایل دارند تا سریعتر وسایل نقلیه خود را، به ویژه در فضاهای عمومی و نیمه عمومی، شارژ کنند، در حالی که ارائه دهندگان خدمات شارژ می خواهند هزینه هایشان را کاهش دهند. برای انجام این مهم و رسیدگی به این وضعیت نیاز به یک سیستم هوشمند برای مدیریت شارژ خواهید داشت و در اینجا جایی است که مدیریت بارگیری پویا (DLM) پاسخگوی نیازمندی شما است.DLM باعث شارژ همزمان بیشترین تعداد خودرو در حین حال با استفاده از حداقل قدرت را میدهد و موجب صرفه جویی می گردد. با استفاده از این نرم افزار شما با چالش اصلی که همانا مواجه شدن با اضافه بار است را می توانید بدون نیاز به سرمایه گذاری یا هزینه برای انجام ارتقاء وضعیت موجود خود مرتفع نمایید.

این نرم افزار در دو سطح ارایه می گردد:

  • سطح استاندارد DLM: برای مکان هایی که الکتریسیته به طور کامل به ایستگاه های شارژ خودروهای برقی EV اختصاص داده شده است
  • سطح DLM Premium: برای مکان هایی که ایستگاه های شارژ EV به یک مرکز دیگر برای تامین الکتریسیته متصل می شوند و از حداکثر توان موجود آن به اشتراک گذاشته شده آن استفاده می نمایند.