کنترل تردد ورود و خروج پارکینگ Parking Access Control System


به صورت کلی این سیستم ها در دو سطح قابل ارایه می باشند که اول با استفاده از سخت افزار و نرم افزار های سازندگان خارجی و دوم با استفاده از نرم افزار بومی و داخلی و سخت افزار اسمبل شده داخلی است. لذا ما با توجه به اهمیت سامانه ورود و خروج پارکینگ علاوه بر امکان ارایه سیستم های اروپایی، اقدام به طراحی و مهندسی نرم افزار و سخت افزار سیستم مدیریت ورود و خروج پارکینگ بر اساس نیازها و فرهنگ ترافیک بومی نموده ایم


 
 

پرداخت وجه پارکینگ Parking revenue control


در این سیستم ها که به شرح زیر آورده شده همگی مانند سیستم های تردد در دو سطح قابل ارایه می باشند که اول با استفاده از سخت افزار و نرم افزار های سازندگان خارجی و یا با استفاده از نرم افزار بومی و داخلی و سخت افزار اسمبل شده داخلی می باشد که توسط این شرکت ارایه می شود.