مدیریت روشنایی پارکینگ LED-Park


از آنجایی که بیشترین هزینه مصرف انرژی الکتریسیته در پارکینگ ها متوجه بخش روشنایی می گردد . لذا استفاده از روشنایی هوشمند که با سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ که به لحاظ ساختاری و همچنین بستر ارتباطی یکپارچه باشد طرحی توجیه پذیر از نظر فنی و اقتصادی است.


 
 

مدیریت مصرف انرژی پارکینگ Power-Park


سیستم مدیریت مصرف انرژی الکتریسیته که به صورت ماژول سخت افزاری و نرم افزاری به صورت یکپارچه با سیستم پارکینگ قابل ارایه می باشد به طور قطع به بهینه سازی مدیریت مصرف الکتریسیته در پارکینگ ها کمک می نماید.