در این سیستم مراجعه کننده با وارد نمودن پلاک خودرو در همان کیوسک دیواری ( ایستاده ) میتواند راهرو یا زون پارک خودروی خود را یافته و به آن مراجعه نماید. بر اساس معماری پارکینگ دوربین های مخصوص سیستم در ورودی و خروجی راهرو ، زون یا طبقه نصب و مراجعه کننده آدرس آخرین موقعیتی که سیستم پارک یاب، پلاک آن را ثبت نموده اعلام می نماید. این اطلاعات به روی صفحه نمایش کیوسک و با نمایش نقشه معماری یا نقشه طراحی شده، به کاربر نمایش داده می شود. تعداد و اندازه زون با محدوده مورد نظر در صورتی که معماری پارکینگ محدودیتی ایجاد ننماید مناسب با نظر بهره بردار در هنگام طراحی سیستم قابل تغییر یعنی بزرگ یا کوچکتر شدن است.

  • کیوسک دیواری یا ایستاده
  • نرم افزار
  • بستر شبکه کامپیوتری به تعداد زون ها
  • دوربین
  • سرور