پارکینگ هتل روتانا
پارکینگ هتل روتانا
۱۳۹۵/۱۰/۱۵
پارکینگ خاتم اراک
پارکینگ خاتم اراک
۱۳۹۵/۱۰/۱۵

عبدلی مال

  • 265 جایگاه پارک
  • 2435 جایگاه پارک
  • سیستم مدیریت هوشمند ترافیک 
  • 22615 عدد لامپ دارای سیستم روشنایی هوشمند
  • 134 عدد ماژول مدیریت مصرف الکتریسیته 
  • شبکه فیبر نوری 
  • اتاق کنترل مرکزی پارکینگ 
  • سیستم پارک یاب 
  • هشدار سیستم برای عدم توقف بیش از دو ساعت