مرکز تجاری پلاتنیوم
۱۳۹۷-۱۰-۰۶

فرودگاه بین اللملی مهرآباد