پارکینگ خاتم اراک
پارکینگ خاتم اراک
۱۳۹۵/۱۰/۱۵
msheireb
مشیریب
۱۳۹۵/۱۰/۱۵

مارینا بای سند

  • 1200 جایگاه پارک
  • سیستم مدیریت هوشمند ترافیک
  • سیستم مدیریت هوشمند روشنایی پارکینگ
  • 54 عدد ماژول مدیریت مصرف الکتریسیته
  • شبکه فیبر نوری
  • اتاق کنترل مرکزی پارکینگ
  • هشدار سیستم برای عدم توقف بیش از دو ساعت