دهکده تفریحی تجاری پلانتیوم
۱۳۹۷/۱۰/۰۶
پارکینگ پتروناس تاور
پتروناس تاور
۱۳۹۵/۱۰/۱۵

پارکینگ بانک مرکزی

  • 450 جایگاه پارک 
  • سیستم مدیریت هوشمند ترافیک 
  • شبکه ارتباطی داخلی 
  • نرم افزار اسکادا 
  • سیستم تشخیص ارتفاع 
  • تابلوی اعلام ظرفیت ورودی 
  • سیستم کنترل ورود خروج از نرم افزار اسکادا 
  • مدیریت گزارشات 
  • مدیریت دوربین های پارکینگ توسط نرم افزار اسکادا