پارکینگ بانک مرکزی
پارکینگ بانک مرکزی
۱۳۹۶/۰۳/۲۷
پارکینگ هتل روتانا
پارکینگ هتل روتانا
۱۳۹۵/۱۰/۱۵

پتروناس تاور

  • دارای 3152 جایگاه پارک
  • سیستم مدیریت هوشمند ترافیک
  • 200 ماژول مدیریت مصرف انرژی
  • سه تابلوی اطلاع رسانی شهری در اطراف پارکینگ
  • 54 عدد آنالیزر الکتریسیته
  • شبکه فیبر نوری
  • اتاق کنترل مرکزی پارکینگ
  • استفاده از QRCode  برای جایگاه پارک
  • جایگاه اختصاصی برای بانوان
  • هشدار سیستم برای عدم توقف بیش از دو ساعت